Odluka o raspisivanju natječaja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dugi Rat dana 12.10.2021.g.  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

  1. PEDAGOG – na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)- 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za radno mjesto pedagoga/ice su: članak 24. i25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 , 98/19) , Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  4. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a
  5. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog niti kaznenog postupka sukladno sve sukladno članku 25. ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na e-mail adresu vrtića: djecjivrticdugirat@gmail.com

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

 

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća:

Karlo Lozić

Skip to content