Natječaj

ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

Radno mjesto

 DUGI RAT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 10.10.2018.


 18.10.2018.


 

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


 Potreban položen stručni ispit; ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE


 1 godinu


 Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita  pod točkom 1. za odgojitelja
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
4. presliku domovnice
5.  životopis
6. presliku rodnog lista
7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na e-mail: djecjivrticdugirat@gmail.com ili pisane zamolbe
na adresu: Dječji vrtić Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem e maila.


 

Poslodavac

 DJEČJI VRTIĆ DUGI RAT

Skip to content