Obavijest: E-UPIS DJECE

Dječji vrtić Dugi Rat

Drage Ivaniševića 6, Dugi Rat

Na temelju članka 1.a. članka 35.stavka 1., podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 43. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, Pravilnika o upisu djece i pravima i obvezama korisnika usluga KLASA:601-01/23-01/004UR.BROJ: 2155-02-02-23-002 od 7.4.2023.g. te Suglasnosti načelnika općine Dugi Rat na odluku o e-upisu djece u redovite vrtićke i jasličke programe u pedagoškoj godini 2023./2024. ističe na svojim objektima i na svojoj Web stranici www.vrtic-dugi-rat.hr

OBAVIJEST O PROVOĐENJU POSTUPKA E-UPISA DJECE U PROGRAME VRTIĆA I JASLICA DV DUGI RAT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 1. VRSTE PROGRAMA ZA KOJE SE VRŠI UPIS
 • JASLICE (djeca od navršene jedne do tri godine života) – 22 slobodna mjesta
 • 10-SATNI REDOVNI PROGRAM SA SPAVANJEM – 0 slobodnih mjesta
 • 10-SATNI REDOVNI PROGRAM BEZ SPAVANJA – 10 slobodnih mjesta
 • 8-SATNI REDOVNI PROGRAM – 3 slobodna mjesta
 • 6-SATNI REDOVNI POPODNEVNI PROGRAM – 10 slobodnih mjesta
 • 5-SATNI REDOVNI POPODNEVNI PROGRAM – 25 slobodnih mjesta
 1. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za upis djece se zaprimaju isključivo elektronski, putem aplikacije e-upisi koja se nalazi na web stranici DV Dugi Rat  www.vrtic-dugi-rat.hr

Rok za podnošenje zahtjeva za upis djece je od 2.5.2023.g. do 8.5.2023.g.

UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE ELEKTRONSKIM PUTEM PRILOŽITI SLJEDEĆE SKENIRANE DOKUMENTE:

 • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list
 • Potvrdu o mjestu prebivališta djeteta (ne starije od mjesec dana) ili preslika osobne iskaznice
 • Presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili potvrdu o prebivalištu ne stariju od mjesec dana
 • Potvrde o statusu zaposlenosti roditelja/skrbnika(elektronički zapis o radno pravnom statusu ne stariji od mjesec dana)
 • nalaz Zavoda za vještačenje u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja- treći i četvrti stupanj oštećenja
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu
 • Potvrda o statusu redovnog studenta/učenika ne stariju od mjesec dana
 • rješenje o statusu umirovljenika
 • Dokaz o statusu samohranog roditelja/skrbnika (smrtni list preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili dokaz da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi ili da mu je roditeljska skrb u mirovanju)
 • Za jednoroditeljske obitelji – dokaz o dodjeli skrbništva nad djetetom ( rješenje/presuda o razvodu braka ili potvrda  Centra za socijalnu skrb)
 • za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete roditelja/skrbnika s invaliditetom – potvrda iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete preslika rodnog   lista ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete koje prima doplatak za djecu- Rješenje o doplatku za djecu,
 • za dijete čiji roditelji/skrbnici koriste zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje o korištenju zajamčene minimalne naknade
 • Potvrda da je dijete redovito cijepljeno (ukoliko nije cijepljeno dostaviti potvrdu da postoji kontraindikacija)
 1. ROK I MJESTO OBJAVE REZULTATA UPISA DJECE U DV DUGI RAT

Komisija za upis donosi Rješenje o rezultatima upisa u roku od 15 dana po zaključenju roka za podnošenje Zahtjeva za upis djece u DV Dugi Rat. Roditeljima/starateljima koji ne prilože traženu dokumentaciju u roku navedenom u oglasu ili je dokumentacija nepotpuna, prijava se neće uzeti na razmatranje.

Roditelji djeteta-djece koje-a bude-a upisan-a, dužni su donijeti POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU OD STRANE LIJEČNIKA  za dijete-djecu prvog dana dolaska  u dječji vrtić-jaslice.

Rezultati se oglašavaju na oglasnim pločama svih objekata DV Dugi Rat i na web stranici

www.vrtic-dugi-rat.hr

 1. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA RODITELJA/SKRBNIKA U POSTUPKU UPISA DJETETA/DJECE U DV DUGI RAT

Protiv odluke Komisije za upis podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe u roku od 15 dana od objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću DV Dugi Rat. O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja/skrbnika djeteta.

Zahtjeve za upis u vrtiće-jaslice kao i ostale informacije možete naći na našoj web stranici

www.vrtic-dugi-rat.hr

UPRAVA DJEČJEG VRTIĆA DUGI RAT

Skip to content