VISINA MJESEČNE CIJENE USLUGE DV VRTIĆA “DUGI RAT” U VRIJEME SAMOIZOLACIJE

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka  27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 02/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 48. sjednici održanoj 12. studenoga 2020. donosi sljedeću

ODLUKU O

VISINI MJESEČNE CIJENE USLUGE DJEČJEG VRTIĆA “DUGI RAT” U VRIJEME SAMOIZOLACIJE

Članak 1.

            U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada u javnoj ustanovi dječji vrtić „Dugi Rat” zbog izricanja mjere samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini od strane nadležne epidemiološke službe, mjesečna cijena za roditelja-korisnika usluga umanjiti će se za 25% od iznosa cijene boravka koji koriste (roditelji plaćaju 75% iznosa cijene boravka koji koriste).

Članak 2.

            Način izračuna mjesečne cijene usluge vrtića primjenjuje se od 01. listopada 2020. godine, a vrijedi  do prestanka epidemije uslijed COVID-a.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKAŽUPANIJA

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA:  021-05/20-01/ 56

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1

Dugi Rat, 12.studenoga 2020

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Bernardin Petrić

Skip to content