Procedura naplate prihoda

DJEČJI VRTIĆ DUGI RAT

KLASA: 601-01/18-01/230
UR.BROJ: 2155/02-01-18-01

Dugi Rat, 28.6.2018.

Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14), te Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni pravila (NN 78/11, 106/12,130/13,19/15 i 119/15), ravnateljica Dječjeg vrtića Dugi Rat, dana 28.6.2018.g,donosi:

PROCEDURU NAPLATE PRIHODA

Članak 1.
Ovom procedurom utvrđuju se kriteriji i mjerila, te se propisuje postupak naplate potraživanja Dječjeg vrtića Dugi Rat.

Članak 2.
Vrste prihoda koje se naplaćuju:
– Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično,
– Sredstva po ostalim osnovama potraživanja koja se mogu pojaviti u Vrtiću
Članak 3.
Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja obuhvaćaju slijedeće:
– Pismena opomena
– Opomena pred tužbu
– Pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja

Članak 4.
Uzimajući u obzir vrijednost pružane usluge kao i trošak slanja opomena za neplaćanje te troška postupka prisilne naplate (ovršni postupak), Vrtić je donio proceduru o dinamici upućivanja opomena za plaćanje, kao i opomena pred isključenje te pokretanje ovršnog postupka i to na slijedeći način:

1. Ukoliko plaćanje po računu-uplatnici nije izvršeno u zakonskom roku navedenom u ugovoru- izjavi roditelja korisnika usluga Vrtića, Vrtić će u razdoblju ne duljem od 30 dana, dužniku poslati opomenu o dospjelom dugu za plaćanje.
2. Ukoliko nakon proteka daljnjeg roka od 15 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena pred isključenje, Vrtić će dužniku poslati pismeno, opomenu pred tužbu.
3. Ukoliko se i nakon poduzetih mjera ne uspije naplatiti dospjelo potraživanje, otkazuje se pružanje usluga, i u daljem roku od 30 dana uslijediti će tužba (ovršni postupak) putem odvjetnika za naplatu dospjelog potraživanja.
4. Ukoliko se utvrdi da su potraživanja nenaplativa primjenom navedenih mjera utvrđenih u čl. 3 ove Procedure ( u slučaju nemogućnosti naplate temeljem pravomoćnih odluka nadležnih tijela, zbog nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim propisima, ukoliko potraživanja nemaju valjanu pravnu osnovu, u slučaju kada iznos potraživanja obzirom na troškove naplate nije isplativ ili drugim slučajevima propisanih zakonom) potraživanje se može djelomično ili u cijelosti otpisati sukladno prijedlogu ravnateljice i odluke Upravnog vijeća Vrtića.

Članak 5.
Za praćenje naplate prihoda zadužena je financijsko-računovodstvena služba.

Članak 6.
Ova Procedura objavljena je na web stranici Vrtića, a stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJICA:
Biljana Brkan

Skip to content