Oglas za posao – ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto

Mjesto rada: DUGI RAT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 15.3.2018.
Natječaj vrijedi do: 22.3.2018.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:
odgojitelja/ice -1 izvršitelj/icana određeno puno radnovrijeme do povratka djelatnice s bolovanja
UVJETI za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja
– položen stručni ispit
– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
životopis,
domovnicu,
dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.
III. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08).
IV. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića na adresu: Drage Ivaniševića 6,21315 Dugi Rat, s naznakom: “Natječaj za odgojitelja „
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ DUGI RAT
Kontakt: pismena zamolba: 21315 Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6

Skip to content