Odluka općinskog vijeća

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka  27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 02/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat uzimajući u obzir izvanrednu situaciju vezano za Covid-19 virus, na 40. sjednici održanoj 04. svibnja 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

O POTPUNOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA “DUGI RAT”

 

Članak 1.

Zbog privremenog prekida  rada javne ustanove dječji vrtić „Dugi Rat”, s ciljem suzbijanja širenja corona virusa (COVID-19), roditelj/staratelj – korisnik usluga odnosno programa dječjeg vrtića “Dugi Rat” oslobađa se u cijelosti  plaćanja cijene usluga dječjeg vrtića “Dugi Rat”u razdoblju trajanja navedenih okolnosti odnosno od 01. travnja 2020. godine do ponovne uspostave redovnog rada Dječjeg vrtića “Dugi Rat”.

 

Članak 2.

Roditeljima/starateljima – korisnicima usluga odnosno programa dječjeg vrtića, koji su temeljem Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja usluga dječjeg vrtića “Dugi Rat” KLASA: 022-05/20-01/53, URBROJ: 2155/02-02/1-20-1 od  01. travnja 2020. godine, za mjesec travanj uplatili iznos u visini 30% od pune cijene boravka kojeg koriste, isti će se uračunati u plaćanje ukupnog mjesečnog iznosa u prvom obračunskom razdoblju u kojem Vrtić bude počeo s redovnim radom.

Članak 3.

U prvom obračunskom razdoblju (mjesecu) u kojem vrtić započne se radom roditelji/staratelji – korisnici usluga dječjeg vrtića “Dugi Rat” plaćaju puni iznos cijene boravka kojeg koriste, odnosno razmjeran iznos od pune cijene boravka kojeg koriste ovisno o datumu početka rada vrtića u tom mjesecu.

Ovlašćuje se općinski načelnik da za period iz stavka 1. ovog članka donese odluku o visini razmjernog iznosa prema razmjernom broju dana redovnog rada vrtića u tom mjesecu.

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                 OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:  021-05/20-01/ 17                                                                    PREDSJEDNIK

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA

Dugi Rat, 04. svibnja 2020.

Bernardin Petrić

Skip to content