Odluka o raspisivanju natječaja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dugi Rat dana 13.10.2020.g. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

  1. POMOĆNICA -1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

      2.ODGOJITELJ – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti za  pomoćnicu prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Uvjeti za pomoćnicu – završena srednja škola

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)  Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  3. preslika dokaza o položenom stručnom ispitu
  4. presliku osobne karte
  5. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a
  6. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja  e mailom ili pisane zamolbe. Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem e maila.

Klasa: 601-01/20-01/292

Ur.broj: 2155/02-01-20-01

Predsjednica Upravnog vijeća

Jerolima Klafurić

Skip to content