Odluka o raspisivanju natječaja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dugi Rat dana 28.9.2020.g. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

 1. POMOĆNICA -1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno (50 % radnog vremena)
 2. POMOĆNI DJELATNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 30.06.2021. godine

3.ODGOJITELJ PRIPRAVNIK– 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti za  pomoćnicu i pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

 

Uvjeti za pomoćnicu – završena srednja škola

Uvjeti za pomoćnog djelatnika/cu za njegu, skrb i pratnju – završena srednja škola IV stupnj

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)  Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 3. presliku osobne karte
 4. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a
 5. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.Prijave dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja  e mailom ili pisane zamolbe.Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem e maila.

Klasa: 601-01/20-01/223

Ur.broj: 2155/02-01-20-01

Predsjednica Upravnog vijeća

Jerolima Klafurić

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DV Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6

OIB: 89701849895

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( N.N. 10/97 i 107/07 , 94/13 i 98/19) i članka 55. Statuta dječjeg vrtića, Upravno vijeće DV Dugi Rat na sjednici dana 15.9.2020.g. raspisuje

 

NATJEČAJ

 imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića Dugi Rat

 

Za ravnatelja može biti izabrana osoba

 • Koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • Životopis
 • Presliku osobne iskaznice
 • Diplomu o stručnoj spremi
 • Elektronički zapis-potvrdu o radnom stažu
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18.12.1997.
 • Izvornik uvjerenje nadležnog suda( ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak( čl.25 st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • Izvornik uvjerenje nadležnog suda( ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak( čl.25 st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • Potvrdu centra za socijalnu skrb( prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( NN 10/97.,107/07. i 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6 21315 Dugi Rat, u roku od 8 dana od dana objave natječaja s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja”.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Jerolima Klafurić

Klasa: 601-01/20-01/224

Ur.broj: 2155/02-01-20-01

Skip to content