Odluka o raspisivanju natječaja

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 73. Statuta Dječjeg vrtića Dugi Rat, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  donijelo je na 24. sjednici održanoj 18.6.2020.g. donijelo je

ODLUKU  O RASPISIVANJU
NATJEČAJA

 1. ODGOJITELJ – na određeno, puno radno vrijeme  2 izvršitelja
 2. POMOĆNIK U KUHINJI – na neodređeno,puno radno vrijeme 1 izvršitelj
 3. POMOĆNIK-ČISTAČ- na određeno,puno radno vrijeme 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uvjeti za pomoćnicu – završena osnovna škola

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 4. presliku domovnice
 5. životopis
 6. presliku rodnog lista
 7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.
Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Dugi Rat te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:
Dječji vrtić Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6 21315 Dugi Rat ili na mail: djecjivrticdugirat@gmail.com sa naznakom:
„Za natječaj “

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Skip to content