NATJEČAJ za radna mjesta

NATJEČAJ za radna mjesta

  1. ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
  2. PEDAGOG – na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice i pedagoga/ice su: članak 24. i25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 , 98/19) , Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića
• ODGOJITELJ – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
• PEDAGOG – završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste kojom je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu
5. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a
6. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog niti kaznenog postupka sukladno sve sukladno članku 25. ( ne starije od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na e-mail adresu vrtića: djecjivrticdugirat@gmail.com

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem e-maila.
Klasa: 601-02/20-03/007
UR.broj: 2155/02-03-20-01

Skip to content