NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto – PEDAGOG

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.) i Odluke Upravnog vijeća od 20.4. 2023. godine Upravno vijeće, raspisuje

NATJEČA J
za prijem radnika na radno mjesto

– PEDAGOG na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno -1 izvršitelj(do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta)

Uvjeti za radno mjesto pedagoga: članak 24. stavak 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)

– diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste za pedagoga
Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

 • –  životopis,
 • –  presliku dokaza o stručnoj spremi,
 • –  elektronički zapis od HZMO,
 • –  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (prilikom eventualnog zaposlenja kandidataposlodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika),
 • –  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl.25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
 • –  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, nestarije od dana objave natječaja,
 • –  potvrda Zavoda za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečenemjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja,
 • –  izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos(vlastoručno potpisana),
 • –  dokaz o državljanstvu,
 • –  presliku rodnog lista.U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

  Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,
  98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,

  98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju
  priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava %20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Vrtic Dugi Rat

Primljeno: 05.05.2023. Klasa: 601-02/23-01/027 URBroj: 2155-02-02-23-001

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,
58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava %20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti elektronski na e mail vrtića, djecjivticdugirat@gmail.com, s naznakom: ̋Za natječaj“
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 8.5. 2023. godine i traje zaključno do dana 15.5. 2023. godine.

Skip to content