Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Dugi Rat

REPUBLIKA HRVATSKA
DV Dugi Rat, Drage Ivaniševića 6

Klasa:601-01/16-03/192
Ur.broj:2155/02-02-16-01

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama(N.N. 76/93,29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( N.N. 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 55. Statuta dječjeg vrtića, Upravno vijeće DV Dugi Rat na sjednici dana 25.8.2016.g. raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića Dugi Rat

Za ravnatelja može biti izabrana osoba

  • Koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i
  • Koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  • Domovnicu
  • Diplomu o stručnoj spremi
  • Elektronički zapis-potvrdu o radnom stažu
  • Uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
  • Životopis sa opisom dosadašnjeg rada

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

DV Dugi Rat (s naznakom „za natječaj za ravnatelja“)

Drage Ivaniševića 6, 21315 Dugi Rat

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Marino Klarić

Skip to content