Natječaji za radna mjesta

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dugi Rat dana 13.9.2019.g. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

  1. POMOĆNICA – 1 izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno (50 % radnog vremena)
  2. POMOĆNI DJELATNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 4 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 30.06.2020. godine

 

Uvjeti za  pomoćnicu- kuharicu i pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Uvjeti za pomoćnicu – završena osnovna škola

Uvjeti za pomoćnog djelatnika/cu za njegu, skrb i pratnju – završena srednja škola IV stupnj

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  2. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
  3. presliku domovnice
  4. životopis
  5. presliku rodnog lista
  6. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja  e mailom ili pisane zamolbe.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem e maila.

 

Skip to content