Obavijest o provođenju postupka e-upisa djece u programe vrtića i jaslica DV Dugi Rat za pedagošku godinu 2022/2023.

Dječji vrtić Dugi Rat
Drage Ivaniševića 6, Dugi Rat
KLASA: 601-02/22-01/23
UR.BROJ: 2155/02-01-22-1
Dugi Rat,3.5.2022.g.

Na temelju članka 1.a. članka 35.stavka 1., podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 43. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, Pravilnika o upisu djece i pravima i obvezama korisnika usluga KLASA: 601-02/22-01/21 UR.BROJ: 2155/02-01-22-1 od 3.svibnja 2022.g. te Suglasnosti načelnika općine Dugi Rat na odluku o e-upisu djece u redovite vrtićke i jasličke programe u pedagoškoj godini 2022./2023. ističe na svojim objektima i na svojoj Web stranici www.vrtic-dugi-rat.hr

OBAVIJEST O PROVOĐENJU POSTUPKA E-UPISA DJECE U

PROGRAME VRTIĆA I JASLICA DV DUGI RAT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 1. VRSTE PROGRAMA ZA KOJE SE VRŠI UPIS
 • JASLICE( djeca od navršene jedne do tri godine života)
 • 10-SATNI REDOVNI PROGRAM SA SPAVANJEM
 • 10-SATNI REDOVNI PROGRAM BEZ SPAVANJA
 • 8-SATNI REDOVNI PROGRAM
 • 6-SATNI REDOVNI POPODNEVNI PROGRAM
 • 5-SATNI REDOVNI POPODNEVNI PROGRAM
 1. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za upis djece se zaprimaju isključivo elektronski, putem aplikacije e-upisi koja se nalazi na web stranici DV Dugi Rat

Rok za podnošenje zahtjeva za upis djece je od 16.5.2022.g. do 23.5.2022.g.

UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE ELEKTRONSKIM PUTEM PRILOŽITI SLJEDEĆE SKENIRANE DOKUMENTE:

 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice
 • presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 • podatke o članovima zajedničkog domaćinstva – preuzeti ovdje
 • potvrde o statusu zaposlenosti roditelja/staratelja (elektronički zapis o radno pravnom statusu)
 • rješenje o stupnju invalidnosti
 • liječničku potvrdu specijaliste o težoj bolesti roditelja djeteta, odnosno djeteta člana zajedničkog domaćinstva
 • nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 • potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu
 • potvrda o statusu redovnog studenta
 • rješenje o pravu na dječji doplatak
 • dokaz o statusu samohranog roditelja( smrtni list za preminulog roditelja; potvrda o nestanku roditelja; dokaz da je roditelj lišen roditeljske skrbi ili da mu je roditeljska skrb u mirovanju
 • potvrda o statusu operativnog vatrogasca u DVD “Dalmacija” Dugi Rat
 • preslika knjižice dobrovoljnog darivatelja krvi
 1. ROK I MJESTO OBJAVE REZULTATA UPISA DJECE U DV DUGI RAT

Komisija za upis donosi Rješenje o rezultatima upisa u roku od 15 dana po zaključenju roka za podnošenje Zahtjeva za upis djece u DV Dugi Rat. Roditeljima/starateljima koji ne prilože traženu dokumentaciju u roku navedenom u oglasu ili je dokumentacija nepotpuna, prijava se neće uzeti na razmatranje.

Rezultati se oglašavaju na oglasnim pločama svih objekata DV Dugi Rat i na web stranici

 1. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA RODITELJA/SKRBNIKA U POSTUPKU UPISA DJETETA/DJECE U DV DUGI RAT

Protiv odluke Komisije za upis podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe u roku od 15 dana od objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću DV Dugi Rat. O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja/skrbnika djeteta.

Roditelji djeteta/djece koje/a bude/u upisan/a, dužni su donijeti liječničko uvjerenje za dijete/djecu prvog dana dolaska  u dječji vrtić/jaslice.

Zahtjeve za upis u vrtiće-jaslice kao i ostale informacije možete naći na našoj web stranici

Skip to content